News

Årsstämmokommuniké för Caperio Holding AB (publ)

Caperio Holding AB (publ) höll den 18 maj 2010 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

– Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.

– Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att en utdelning ska ske om 0,67 SEK per aktie för räkenskapsåret 2009. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades fredagen den 21 maj. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske onsdagen den 26 maj.

– Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

– Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.

– Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 90 000 SEK till styrelsens ordförande samt 55 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

– Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter stämmans beslut bestå av Henrik Landahl (ordförande), Charlotta Alegria Ursing (nyval), Christer Haglund, Conny Hjalmarsson och Douglas Roos (nyval).

– Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.

– Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

Om Caperio: Caperio är ett IT-tjänsteföretag som säljer produkter och konsulttjänster till privata företag och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på klienthantering, utskrift – och dokumenthantering, server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk,kommunikation och telefoni samt licenshantering och finansieringslösningar. Bolaget omsätter 469,4 MSEK och har 88 anställda,varav 40 konsulter fördelade på kontoren i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Örebro. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.