News

Förslag till styrelse i Caperio Holding AB (publ) inför årsstämman 2014

Följande förslag till ny styrelse har presenterats för Bolaget.

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund och Conny Hjalmarsson samt nyval av Christian Paulsson och Michael Wolgsjö. Henrik Landahl och Göran Sundström har avböjt omval. Conny Hjalmarsson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Nomineringskommitténs förslag kan komma att kompletteras med ytterligare ledamöter och/eller suppleanter innan årsstämman.

Information om föreslagna nya styrelseledamöter:

Christian Paulsson, född 1975. Bachelor of Business Administration, European University Bruxelles. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: vice VD och VD på affärssystemföretaget IBS AB. Tidigare VD på fondkommissionärsfirman Lage Jonason AB, erfarenhet inom Corporate Finance på bl.a. Mangold Fondkommission, Alfred Berg/ABN Amro Fondkommission och Booz & Co. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i IBS AB (publ), Vendator AB (publ), Huntway AB samt Apper Systems AB. Föreslagen som styrelseledamot i Bong AB (publ). Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Michael Wolgsjö, född 1966. Civilekonom i företagsekonomi, Stockholms universitet. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: VD och grundare av Daymark AB (konsultverksamhet inom IT Service Management). Tidigare Sverigechef för Hewlett-Packard Consulting & Integration Services och VD för Transcom CMS i Kinnevik koncernen. Michael har även haft utpräglat internationellt ansvar i rollen som Marketing Director EMEA, Hyperion Solutions Inc. Övriga uppdrag: Michael är styrelseordförande i Daymark AB och DBI (Daymark Business Intelligence AB). Aktieinnehav i Caperio: 3 500 aktier