2017-08-30T10:00:00Z

Caperio och Advania har Sveriges nöjdaste IT-kunder


Caperio är bäst i Sverige på Användarnära IT samtidigt som Advania återigen placerar sig i toppen med en andraplats inom kategorin Verksamhetsnära IT, detta i Radars stora leverantörsgranskning 2017.
Läs Mer

2017-07-20T07:00:00Z

Kallelse till extra bolagsstämma


Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.
Läs Mer

2017-06-09T06:30:00Z

Avnotering av Caperio


Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) att avnoteras från Nasdaq First North. Sista dag för handel i aktien blir den 26 juni 2017.
Läs Mer

2017-06-08T06:31:00Z

Caperio ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma


Advania Holding AB:s (”Advania”) offentliga uppköpserbjudande avseende Caperio Holding AB (publ) (”Caperio”) förklarades ovillkorat den 31 maj 2017. Advania äger och kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Caperio och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Acceptfristen för Advanias erbjudande har förlängts till och med den 12 juni 2017, för att kvarvarande aktieägare i Caperio ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.
Läs Mer

2017-06-08T06:31:00Z

Caperio applies for delisting and convenes an extraordinary general meeting


Advania Holding AB’s (”Advania”) public offer for Caperio Holding AB (publ) (“Caperio”) was declared unconditional on 31 May 2017. Advania owns and controls more than 90 per cent of the shares in Caperio and intends to initiate a squeeze out procedure for the remaining shares. The acceptance period for Advania's offer has been extended up to and including 12 June 2017, to allow remaining shareholders in Caperio to accept the offer.  
Läs Mer

2017-06-08T06:30:00Z

Kallelse till extra bolagsstämma


Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.
Läs Mer

2017-06-08T06:30:00Z

Notice to extraordinary general meeting


Shareholders of Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (the "Company"), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting at 14.00 CET on Tuesday 27 June 2017 in the Company's premises at Gårdsfogdevägen 7 in Bromma, Sweden.
Läs Mer

2017-05-17T09:07:08Z

Rapport från Caperios årsstämma 2017


Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut:
Läs Mer

2017-04-27T06:02:29Z

Statement by the Board of Caperio Holding in relation to the public cash offer by Advania


The independent Board members[1] (http://#_ftn1) of Caperio Holding unanimously recommends that the shareholders accept Advania’s cash offer at SEK 34.00 per share.This statement is made by the independent Board members of Caperio Holding AB (publ) ("Caperio" or the "Company") in accordance with paragraph II.19 of the Takeover rules for certain trading platforms, issued by the Swedish Corporate Governance on 1 February 2015 (the "Takeover Rules").[1] (http://#_ftnref1) Since the Board members Christer Haglund and David Pohanka have undertaken to accept the Offer, they have not participated in the Board’s handling of or decision-making with respect to the Offer because of a conflict of interest.
Läs Mer

2017-04-27T05:39:08Z

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande


De oberoende styrelseledamöterna[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) för Caperio Holding rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Advanias erbjudande om 34,00 kronor kontant per aktie.Detta uttalande görs av de oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB (publ) ("Caperio" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (”Takeover-reglerna”).[1] Eftersom styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har de på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut beträffande Erbjudandet.
Läs Mer