Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut:
Läs Mer


Delårsrapport avseende Q1 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I VÅRT FÖRSTA KVARTAL 2017Det är glädjande för mig att kunna presentera ytterligare ett bra kvartal. Vi följer upp vårt starka Q4 med ytterligare en positiv rapport för Q1. Caperio ökade kvartalsomsättningen med 18,5% till 211,8 mkr (178,8). Vi fortsätter vårt fokus på lönsamhet och jag är nöjd att vi också har tillväxt jämfört med förra året. Detta ger oss en stark utveckling för EBITDA, som i Q1 ökade till 3,6mkr (0,5). Vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar genom att erbjuda unika IT-lösningar, som hjälper våra kunder att bli effektivare och mer digitaliserade. Att vara mer specialiserad innebär att vi kan utnyttja vår långa och breda erfarenhet inom IT och därmed hjälpa nya branscher att bli ännu effektivare och flexiblare.
Läs Mer


Statement by the Board of Caperio Holding in relation to the public cash offer by Advania

The independent Board members[1] (http://#_ftn1) of Caperio Holding unanimously recommends that the shareholders accept Advania’s cash offer at SEK 34.00 per share.This statement is made by the independent Board members of Caperio Holding AB (publ) ("Caperio" or the "Company") in accordance with paragraph II.19 of the Takeover rules for certain trading platforms, issued by the Swedish Corporate Governance on 1 February 2015 (the "Takeover Rules").[1] (http://#_ftnref1) Since the Board members Christer Haglund and David Pohanka have undertaken to accept the Offer, they have not participated in the Board’s handling of or decision-making with respect to the Offer because of a conflict of interest.
Läs Mer


Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

De oberoende styrelseledamöterna[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) för Caperio Holding rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Advanias erbjudande om 34,00 kronor kontant per aktie.Detta uttalande görs av de oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB (publ) ("Caperio" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 (”Takeover-reglerna”).[1] Eftersom styrelseledamöterna Christer Haglund och David Pohanka har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har de på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut beträffande Erbjudandet.
Läs Mer


Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 finns bifogat detta meddelande och på bolagets webbplats, www.caperio.se.
Läs Mer


Bokslutskommuniké 2016

STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET! Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka i gammalt gott slag. Vi är dock långt ifrån nöjda.
Läs Mer


ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster

ThorenGruppen har genomfört en upphandling gällande utskrift och kopiering (http://www.caperio.se/erbjudande/arbetsplats/print/), vilken leddes av Richard Bagger, strategisk inköpare hos kunden.
Läs Mer


Delårsrapport avseende januari - september 2016

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRAS AVSEVÄRTMed stor glädje och tillförsikt om framtiden summerar jag vårt mycket fina Q3. Jag konstaterar att vi lyfter i samtliga våra fokusområden (Managerade tjänster, Skola, Offentlig sektor och större Privata företag), vilket tillsammans med det dedikerade arbete vi genomfört på kostnadssidan gör att resultatet utvecklas mycket positivt.Omsättningen ökar med 26% i Q3 och med 6% för jan-sep men bruttomarginalen sjunker till 16% (17%) i Q3 och till 19% (20%) för jan-sep. Vi har sänkt kostnaderna, jämfört med föregående år, med 18% i Q3 och med 12% för jan-sep. Det ger oss en mycket stark utveckling av EBITDA, för Q3 16,3 mkr (2,0) och för jan-sep 22,9 mkr (5,1).
Läs Mer


Fria Läroverken AB väljer Caperio

Caperio får leverera Managerade Tjänster inom IT-infrastruktur till Fria Läroverken. Avtalet, som signerades i augusti månad, sträcker sig över fyra år med start den 1 november 2016.
Läs Mer


Caperio vinner större avtal med ledande detaljhandelskedja

En ledande svensk detaljhandelskedja har tecknat avtal med Caperio gällande SAM-tjänster (http://www.caperio.se/entre/sam/) för kedjans mjukvaror, mjukvaruhantering samt därtill hörande rådgivning. Avtalet är initialt värt ca 1,5 mkr per år och har tecknats på fyra år.
Läs Mer